Event news

Тухайн 7 хоногт болж байгаа эвэнтүүдээс олны анхаарлыг хамгийн ихээр татаж байгаа мэдээллийг ,агуулгын хувьд ач холбогдол өндөртэйг нь сонгон сурвалжлага, ярилцлага бэлтгэн мэдээллийг цогц байдлаар хүргэх болно. Online ярилцлага бодит сурвалжлагын хүрээнд хүрнэ.